Vedtægter

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er ”Dansk Hamster Forening” - forkortet DHF.
Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Danmark.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for hamstere,
Gerbiler/fedthalemus i Danmark- både som kæledyr og avlsdyr – igennem arrangementer
(udstilling, foredrag, træf mv.), udgivelse af medlemsblad samt internet medier.

§ 3. Medlemsskab
Alle som vedkender foreningens formål samt nærværende vedtægter kan optages som medlem.
Stk. 2: Medlemsskabet er gældende når betaling af kontingent er registreret.
Stk. 3: For medlemmer under 18 år kræves forældre/værges samtykke.
Stk. 4: Medlemmer af DHF, der besidder en betroet post i en dansk konkurrende klub/forening, kan ikke samtidigt besidde en betroet post (herunder i bestyrelsen og/eller dommerstyrelsen) i DHF.
Stk. 5: Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne et medlem, der gennem bemærkelsesværdig virke har gjort sig fortjent hertil, til æresmedlem. Æresmedlemsskab er livsvarigt.
Stk. 6: Generalforsamling kan efter forudstillet forslag ophæve æresmedlemsskab, med 2/3 af de afgivne stemmer for.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og følger kalenderåret.
Stk. 2: Ændringer i kontingentet træder i kraft dagen efter generalforsamlingens afholdelse, og er gældende for alle nye medlemmer. For eksisterende medlemmer træder ændringen i kraft det efterfølgende år.
Stk. 3: Ved indmeldelse efter 30. september betales der fuldt kontingent, men nye medlemmer fritages for kontingent det efterfølgende år.
Stk. 4: Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 5. Udmeldelse og eksklusion
Et medlem kan når som helst opsige sit medlemskab af foreningen – dog bliver betalt kontingent ikke tilbagebetalt.
Stk. 2: Et medlem udtræder automatisk af foreningen, hvis der ikke er betalt kontingent rettidigt.
Stk. 3: Et medlem kan ekskluderes for et specifikt eller uspecifikt tidsrum, hvis vedtægterne ikke overholdes og/eller der er flertal i den siddende bestyrelse der for.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamling er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i april/maj måned, indkaldt af bestyrelsen med mindst 1½ måneds varsel.
Stk. 2: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formandens beretning.
  4. Godkendelse af regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
  8. Eventuelt.

Stk. 3: Forslag til behandling på generalforsamling skal være formanden i hænde en måned før, og endelig dagsorden, ledsaget af regnskab, skal udsendes til alle medlemmer senest 14 dage før.
Stk. 4: Kandidatur til bestyrelsesposter skal være formand i hænde (via brev eller mail) senest en måned før, og samlet kandidaturliste skal udsendes med endelig dagsorden.
Stk. 5: Formand og meninge medlemmer vælges for to år. Suppleanter og revisor for et år.
Stk. 6: Stemmeberettiget er alle medlemmer over 18 år og som har været medlem i minimum 3 måneder ved generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7: Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, medmindre andet er nævnt i vedtægterne.
Stk. 8: Hemmelig afstemning skal gennemføres såfremt ét eller flere medlemmer ønsker det.
Stk. 9: Brevstemmer sendes til formand i lukket kuvert, markeret med medlemsnummer, senest 3 dage før generalforsamling.
Stk. 10: Personlige fuldmagter kan udstedes til andet medlem, og skal udover stemme være påført dato, navn, medlemsnr. samt underskrift.
Stk. 11: Referant læser vedtagne beslutninger op på generalforsamling. Inden for en måned fra afholdelsen af generalforsamling, udsender den valgte bestyrelse referat af generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten to bestyrelsesmedlemmer eller 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer begærer det.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme procedure som ordinær generalforsamling, dog kan punkter uden relevans udgå.

§ 8. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 5-7 medlemmer og 1-2 suppleanter, som vælges på generalforsamling.
Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær blandt de menige medlemmer på førstkommende bestyrelsesmedlem, hvilket bør finde sted senest 2 uger fra generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtige når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Stk. 4: Afgørelser i bestyrelsen foregår ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger.
Stk. 6: Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder og taleret. I tilfælde af fravær fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer har suppleanter stemmeret. Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.
Stk. 7: Suppleanter skal midlertidigt kunne indtræde i bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer bliver forhindret i kortere eller længere tid. Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide indtræder suppleant fast på dennes plads.
Stk. 8: Udtræder et bestyrelsesmedlem eller suppleant i utide kan bestyrelsen frit indsupplerer et menigt medlem af foreningen til dennes plads, frem til førstkommende generalforsamling.
Stk. 9: Hvis et bestyrelsesmedlem eller suppleant ikke kan kontaktes i mindst 8 uger, uden forudgående besked til et eller flere øvrige bestyrelsesmedlemmer, kan dette regnes som en fratrædelseaf vedkommendes post.
Stk. 10: Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år og som ikke besidder en betroet post i en dansk konkurrende klub/forening.
stk. 11: Såfremt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant bryder sin tavshedspligt, afgøres det ved en
flertalsafstemning, om vedkommende skal have en advarsel eller ekskluderes straks.

§ 9. Dommerstyrelsen
Dommerstyrelsen består af alle aktive dommere og aspiranter i foreningen, og har til formål at varetage arbejdet med uddannelse af dommere, vedligeholdelse af standarder, retninglinier for bedømmelser og det generelle udstillingsreglement.
Stk. 2: Styrelsen er selv ansvarlig for udvælgelsen af nye dommeraspiranter.
Stk. 3: Økonomisk er dommerstyrelsen underlagt bestyrelsen, men bør have adgang til de nødvendige midler.
Stk. 4: Styrelsen kan udpege en repræsentant til bestyrelsen, som har til formål at sikre dommerstyrelsens interesse. Repræsentanten er uden stemmeret og kan ikke indgå i bestyrelsens daglige arbejde.

§ 10. Udvalg og lokalgrupper
Medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse nedsætte udvalg og lokalgrupper.
Stk. 2: Udvalg og lokalgrupper skal til enhver tid følge de gældende vedtægter.

§ 11. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2: Kassereren fremlægger årets regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet skal være gennemlæst og underskrevet af revisoren.

§ 12. Økonomi
Foreningen tegnes økonomisk af kassereren og formanden i fællesskab.
Stk. 2: Kassereren er ansvarlig for at foreningens regnskaber føres omhyggeligt, specificeret og med nøje kontrol over foreningens aktiver og passiver.
Stk. 3: Den kontante beholdning må på intet tidspunkt overstige 500,00 kroner.
Stk. 4: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege ét eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab, at kunne disponere over foreningens konti, herunder via elektroniske bankprodukter.

§ 13. Revision
Revisoren vælges for ét år på generalforsamling.
Stk. 2: Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse at beholdningen er tilstede.
Stk. 3: Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bogføring og beholdning.

§ 14. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling.
Stk. 2: Ændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer har stemt.
Stk. 2: Opløsningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 3: Generalforsamlingen beslutter hvad der skal ske med evt. aktiver.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 30. april 2005.
Seneste ændringer vedtaget d. 31. maj 2023