Ordinær generalforsamling - 2015

Fremmødte: Anne B. Rasmussen, Corinne W. J. Pedersen, Heidi Højgaard, Jane R. Sørensen, Jannie Jørgensen, Jonas Læborg, Kenneth Worm, Lars M. Mortensen, Lise Juul, Maria M. Mortensen, Mia K. Ulvmose, Rikke B. Nielsen, Stine Klöcker og Trine D. Hansen.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Maria M. Mortensen
Referent: Corinne W. J. Pedersen

2. Godkendelse af dagsorden
Alle godkendte dagsordenen, og at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

3. Formandens beretning
Maria fortæller:
”Dette år har der været lidt udskiftning i bestyrelsen i forhold til tidligere år, og hvor er det dejligt at have haft en nogenlunde fast bestyrelse. Der har ikke været udskiftning siden vores ekstraordinære generalforsamling i november (red. 15.11.2014).
DHF har i år været ude til en del PR arrangementer. Vi har haft PR stande på; Hjallerup marked, Vorbasse marked, Dyrenes Dag, Liv i landet med børnedyreskue og gammelt landbrug, og Aulum dyreskue. Det næste år ser det også ud til at vi kommer til at lave meget PR. Tusinde tak til de mennesker der stiller op for at udbrede kendskabet til DHF og fortæller om hamstere. Det er blandt andet gennem PR, at folk finder frem til DHF og medlemmer er utroligt vigtige for at bevare vores forening og lade den vokse.

Af nye ting i det der er sket det sidste år, vil jeg også nævne et nyt layout til Hamsternyt og der er kommet en masse rigtigt gode blade det sidste år. Jeg vil også nævne at DHF har fået mobilepay, som vi senere i regnskabet kan høre bliver brugt en del til betalinger.

Der er også sket nyt i dommerstyrelsen. Lige nu er der 3 dommeraspiranter som allerede er udlært børne- og kæledyrsdommere.

I 2014 er der lavet 1102 stamtavler, det er mere end ¼ af alle de stamtavler der er lavet siden foreningens start.”

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet sendes rundt af Jonas. (se bilag)
Som nyt er der indsat revisorbemærkninger i bunden af regnskabet.

Jonas uddyber følgende:
Andre arrangementer; dette dækker over hamstertræf, genetikdagen og lignende arrangementer.
Rejseudgifter; disse er næsten fordoblet grundet øget foreningsaktivitet

Regnskabet godkendes derefter.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsatte uændret - dette blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Dommerstyrelsen gav følgende forslag til ændring af § 9. Dommerstyrelsen i reglementet:
Ӥ 9. Dommerstyrelsen
Dommerstyrelsen består af alle aktive dommere og aspiranter i foreningen, og har til formål at varetage arbejdet med uddannelse af dommere, vedligeholdelse af standarder, retningslinjer for bedømmelser og det generelle udstillingsreglement.
Stk. 2: Styrelsen er selv ansvarlig for udvælgelsen af nye dommeraspiranter.
Stk. 3: Økonomisk er styrelsen underlagt bestyrelsen, men bør have adgang til de nødvendige midler.
Stk. 4: Styrelsen kan udpege en repræsentant til bestyrelsen, som har til formål at sikre dommerstyrelsens interesse. Repræsentanten er uden stemmeret og kan ikke indgå i bestyrelsens daglige arbejde.”

Forslaget blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Jonas Læborg blev enstemmigt valgt til kasserer indtil år 2017.
Trine D. Hansen og Michelle Fischer Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer indtil år 2017.
Corinne W. J. Pedersen vælges som 1. suppleant indtil år 2016.
Pia B. Østergaard vælges som 2. suppleant indtil år 2016.
Käthe Koch vælges som revisor indtil år 2016

8. Evt.
Rikke Nielsen nævner Facebook og Forum - og efterlyser en ide til hvordan man kan lave en hurtig besvarelse til de nye der stiller mange af de samme spørgsmål på facebook, som man måske allerede har besvaret.
Der foreslås at man laver en FAQ-tråd på forum som der hurtigt kan linkes til, denne tråd kan løbende opdateres når der kommer spørgsmål der ikke er besvaret, eller smarte nye ideer.

Heidi Højgaard foreslår at der til de kommende generalforsamlinger, hvor der skal være afstemninger i forbindelse med bestyrelsesstrukturen, bliver opfordret til at hver kandidat skriver en lille præsentation af sig selv og hvad de føler de kan biddrage med i foreningen. På denne måde kan medlemmer der måske ikke kender kandidaterne så godt, have en mulighed for at få en ide om hvem man er og hvad man står for.

Formand Maria M. Mortensen takker for god ro og orden, og for et godt jubilæum.