Ordinær generalforsamling - 2013

Tid: lørdag d. 6. april 2013 kl. 18-21

Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby (afholdt i cafeen)

Til stede: Kenneth Worm, Jonas Læborg, Christina Linde, Heidi Højgaard, Nikoline Bork, Maria og Lars Mosegaard Mortensen, Jenny Zeissler, Mads Petersen, Annette Gregersen, Michelle Olesen, David Jensen Fuldmagter fra: Linda Skelmose Meisel, Käthe Koch

1. Valg af dirigent og referent:
Maria blev valgt til dirigent, Kenneth blev valgt til referent.

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt:
Dagsorden blev godkendt. På trods af at mødet blev indkaldt et par dage for sent, så har datoen været kendt i god tid, og det blev besluttet af generalforsamlingen kunne afholdes som planlagt.

3. Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde beretningen og denne blev godkendt.

På trods af lidt afgang fra bestyrelsen, har det forløbne år været præget af hektisk aktivitet og vi har fået afholdt mange flere aktiviteter end tidligere år. Vi har afholdt et hårdt tiltrængt dommerkursus og har dermed fået 5 nye dommere. Vi har afholdt 4 udstillinger, 2 i Jylland og 2 på Sjælland, og disse har været velbesøgte. Ligeledes har der været flere aktiviteter på disse udstillinger (genetikkursus, rouletten, agility mm). Vi er startet op med at afholde opdrætterkurser (1 afholdt, 1 planlagt). Og så har vi fået flyttet forum over på den nye server, hjemmeside og database følger senere. Endvidere er vi gået i gang med at revidere vores standarder.
Redaktionen har fået sendt hele 5 blade ud og endda øget sidetallet samtidig.
Vi har også været aktive på PR-fronten med deltagelse på Vild Med Dyr i Fredericia, Petshow i Randers, marked i Horsens, og der er planer om flere aktiviteter til næste år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Kassereren gennemgik regnskabet og dette blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret og dette blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag:
Der var kun kommet ét forslag fra bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens ledelse. Udvalg, lokalgrupper mm. følger bestyrelsens beslutninger.
Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer samt 1-2 suppleanter. Vi tilstræber altid at have en så stor bestyrelse som muligt. Medlemmer vælges for 2 år af gangen. I lige år vælges formand og i ulige år vælges kasserer. Suppleanter samt revisor vælges for 1 år af gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Dette bør ske senest to uger efter generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Stk. 4. Afgørelser i bestyrelsen foregår ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5. Der føres referat over vedtagne beslutninger.
Stk. 6. Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne og har taleret.
Vedkommende har stemmeret ved bestyrelsesmedlemmers fravær.
Ved formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.
Suppleanterne skal midlertidigt kunne træde ind i bestyrelsen, hvis et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne bliver forhindret i kortere eller længere tid.
Stk. 7. For at blive valgt til bestyrelsen skal man være fyldt 18 år, og det er nødvendigt at have internetadgang, da møderne foregår på nettet.
Stk. 8. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i utide, indkaldes suppleanten fast, og bestyrelsen kan derefter vælge en ny suppleant blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælger herefter på først kommende bestyrelsesmøde hvem der overtager den udtrådtes forpligtelser.
Ligeledes kan bestyrelsen, hvis en suppleant udtræder, vælge en ny suppleant blandt foreningens medlemmer. Disse poster skal dog sættes på valg ved den førstkommende generalforsamling.
Stk. 9. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant ikke kan kontaktes i mindst 8 uger, uden at have meddelt dette til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, kan dette regnes som en fratrædelse af vedkommendes post.

Forslaget blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Kenneth Worm valgte at trække sig som formand og Maria Mosegaard Mortensen blev valgt som ny formand.
Valg til næstformand udgår efter det nye forslag blev vedtaget.
Kenneth Worm blev valgt som kasserer.
Desuden blev følgende valgt til bestyrelsen:
Christina Linde
Jonas Læborg
Heidi Højgaard
Nikoline Bork
Jenny Zeissler

Følgende suppleanter blev valgt:
Annette Gregersen (1. suppleant)
Linda Skelmose Meissler (2. suppleant)

Käthe Koch blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt:
Det nye forum blev diskuteret lidt.