Ordinær generalforsamling - 2012

Tid: 29. april 2012, 11.00-14.00
Sted: Hos Mette Lykke Knudsen (Lykke), Vassingerød Bygade 8, 3540 Lynge

Til stede: Mette Lykke Knudsen (Lykke), Kenneth Worm (kwo), Maria og Lars Mosegaard Mortensen (mosegaardmortensen89), Desiree Sejersen (Desiree) og Siri Wilson.
Fuldmagt fra: Gunvor Thomsen (Gunvor), Charlotte Stenaae (Polyfylla), Heidi Højgaard (darkangel87), Christina Linde (chlin), Käthe Koch (sabkoch) (revisor)

1. Valg af dirigent og referent
Mette vælges til dirigent, Kenneth vælges som referent.

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt
Dagsorden blev godkendt. Mødet blev indkaldt 11/3, altså med mere end 1½ måneds frist og er dermed lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning - ved Kenneth Worm
For et år siden var foreningen truet af lukning, men det lykkedes lige på GF at stable en lovlig bestyrelse på benene. Desværre har det forgangne år været hårdt ramt af afgang fra bestyrelsen, længerevarende sygdom og barsel, samt af at alle i perioder har måttet prioritere andre ting i deres liv højere. Desuden har der på forum været en del afmatning, så når en aktivitet blev annonceret, var der generelt meget lille tilslutning, med en del aflysninger til følge.
Det har derfor kun været muligt at få afholdt en enkelt udstilling det sidste år. Også vores deltagelse på et marked måtte aflyses pga manglende opbakning. Bladet har også i år kun kunnet udkomme to gange, da det har fulgt foreningens øvrige aktiviteter og ressourcer.
Af positive ting kan dog nævnes at vi er blevet kontaktet fra flere sider, med mulighed for fremtidigt samarbejde. Dels fra marsvineforeningen, men også fra både den svenske og den finske hamsterforening har vi fået henvendelser og ønsker om samarbejde.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt af alle fremmødte.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret, og det blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag herunder bestyrelsens aktivitetsplan
Der var kommet to forslag til ændring af vedtægterne, begge fremsat af Mette Lykke Knudsen og Kenneth Worm.

A) Til §9 foreslås ny stk. 6.:
”Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i utide, indkaldes suppleanten fast. Er der herefter yderligere afgang fra bestyrelsen i utide, kan bestyrelsen frit vælge et medlem af foreningen ind i bestyrelsen. Denne post skal dog sættes på valg ved den først kommende generalforsamling.”
Det eksisterende stk. 6 bliver derefter til stk. 7.

Forslaget blev godkendt.

B) §11 stk.3 ændres til:

”Stk. 3: Tegning af foreningen
Foreningen tegnes økonomisk af kassereren og formanden i fællesskab.

Kassereren er ansvarlig for at foreningens regnskaber føres omhyggeligt, specificeret og med nøje kontrol med foreningens aktiver og passiver. Den kontante beholdning må på intet tidspunkt overstige 500,00 kroner. Foreningens midler skal indsættes på foreningens bankkonto.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege ét eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens konti herunder via elektroniske bankprodukter.”

Efter foregående samtale med banken understregede Kenneth Worm på mødet, at selv om kasserer og formand tegner foreningen økonomisk i fællesskab, kan de godt disponere over pengene uden at den anden skal godkende det eller skrive under, selvfølgelig forudsat at pengene bruges i foreningens regi.

Forslaget blev godkendt.

Bestyrelsens aktivitetsplan behandles under næste punkt.

7. Hvad vil vi med foreningen?
Det primære mål her og nu skal være at stabilisere bestyrelsen og foreningen.
Dernæst skal der arbejdes på at gøre foreningen mere synlig, dels gennem udstillinger og andre arrangementer og dels via andre tiltag.
Der skal arrangeres dommerkursus, så nye dommere kan blive uddannet. Eventuelt som opfølgning på et genetikkursus. Deltagelse i svenske hamsterudstillinger er også under overvejelse, da dette både vil øge vores synlighed udadtil og give nye dommere mere erfaring.
Et forslag til en aktivitetsplan er allerede udarbejdet og denne vil blive diskuteret med den nye bestyrelse.

8. Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Kenneth Worm (genvalgt som formand), Desiree Sejersen (valgt til kasserer), Maria M. Mortensen, Gunvor Thomsen, Charlotte Stenaae.

Følgende blev valgt som suppleanter: Heidi Højgaard, Christina Linde

Den samlede bestyrelse ser herefter således ud:
Kenneth Worm (formand)
Mette Lykke Knudsen (næstformand)
Desiree Sejersen (kasserer)
Anja Løhde
Maria M. Mortensen
Gunvor Thomsen
Charlotte Stenaae
Heidi Højgaard (1. suppleant)
Christina Linde (2. suppleant)

Som revisor blev Käthe Koch genvalgt.

9. Eventuelt
Der var intet under Eventuelt.