Ordinær generalforsamling - 2011

Referat fra Generalforsamling i Dansk Hamster Forening (DHF)
Tid: 28. maj 2011, 12.30-15.30
Sted: Hos Mette Knudsen (Lykke), Gymnasievej 143, 1.th., 4600 Køge

Til stede: Mette Knudsen (Lykke), Käthe Koch (sabkoch), Jeanne Nielsen (Jeanne), Kim Westergaard (MWWHamster(nu Kim)), Kenneth Worm (kwo), Lise-Lotte Damkjær Sørensen (latika) + datter
Fuldmagt fra: Anja Løhde (CeCa)

1. Valg af dirigent og referent:
Käthe blev valgt til dirigent og Kenneth til referent.

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt:
Dagsorden blev godkendt og mødet var lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning:
Det sidste år har været præget af afmatning og faldende medlemstal. Det har betydet mindre aktivitet end normalt. Vi har afholdt to udstillinger (én i København og én i Fredericia). Der var planlagt ét hamstertræf, som måtte aflyses pga manglende tilmeldinger. Også bladet er udkommet i færre numre, da der ikke har været materiale.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Der blev spurgt hvor mange stamtavler der var lavet i alt, og svaret var 1237 stk i alt (2008 - 329 stk, 2009 - 488 stk, 2010 - 313 stk, 2011 - 107 stk).

5. Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag om ændring af ordlyden i §14, stk 1 blev vedtaget.
b. Da der var enighed om at foreningen skulle køre videre, og vi kunne mønstre det krævede antal i bestyrelsen, blev forslaget nedstemt.

6. Valg af bestyrelse:
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
Mette Knudsen, Kim Westergaard, Anja Løhde, Lise-Lotte Sørensen

Den nye bestyrelse ser derfor sådan ud:
Kenneth Worm, formand
Mette Lykke Knudsen, næstformand
Kim Westergaard, kasserer
Anja Løhde, bestyrelsesmedlem
Loan Vejby, bestyrelsesmedlem
Lise-Lotte Sørensen, suppleant

Käthe Koch blev valgt til ny revisor

7. Fastsættelse af kontingent:
Kontingent forbliver uændret.

8. Eventuelt:
Foreningens effekter overdrages fra Jeanne og Käthe til Kim, som har udarbejdet en inventarliste.
Jeanne og Käthe forbliver som moderatorer på forum indtil næste bestyrelsesmøde, så de kan få afsluttet deres opgaver dér.
Kenneth overtager stambogskontoret fra Jeanne.