Ordinær generalforsamling - 2010

D. 24. april 2010 København.

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent : Jeanne Nielsen
Referent: Pia Brix Østergaard

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
Dagsorden godkendt. Mødet erkendes lovligt indkaldt

3. Bestyrelsens beretning v/ Kenneth Worm.
I foreningen har det også været en trist og kedelig tid, efter at der i efteråret 2009 igen blev konstateret HaPV (Hamster Polyoma Virus – Papova). Det er en meget alvorlig virus-infektion, der ikke kan helbredes, og vi blev derfor nødt til i foreningen at udstede en karantæne på 7½ måned.
Tidligere mente man at eneste middel mod HaPV var at aflive alle hamstere i hjemmet, desinficere alt og holde en pause inden man startede op igen. Det tyder dog på at mange hamstere har været udsat for smitten og er blevet immune overfor sygdommen, så den i dag slet ikke får de katastrofale følger man tidligere kunne læse om.
Og dette nye tilfælde peger da også i den retning, idet det begrænsede sig til én enkelt hamster, der fik symptomerne. Desuden var denne hamster af typen hårløs, som har et lavt immunforsvar i forvejen, og formentlig grunden til at netop denne hamster blev syg. Ingen andre hamstere i besætningen, eller de steder der var solgt hamstere til, har udvist symptomer. Karantænen er derfor afblæst for alle, undtagen den oprindelige besætning, som har en måneds tid tilbage.

Denne lange karantæne har jo desværre også været skyld i at udstillinger og træf har måttet aflyses. Men nu hvor vi kan se en ende på karantænen, er der igen gang i nye aktiviteter. Dels er der nu planlagt en ny udstilling. Den kommer til at løbe af stablen d. 12. juni i Valby Kulturhus, og der vil snarest komme en endelig indbydelse på forum og på hjemmesiden.

På PR-fronten er der også fuld gang i nye tiltag. Vi er ved at få lavet t-shirts og visitkort til foreningen, og på internettet arbejdes der på at lave artikler til Wikipedia (så vi kan være med til at sikre at folk får den rigtige information om hamstere), samt at få foreningen på Facebook, så flere kan få øje på os

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ Jeanne Nielsen.
Regnskab for 2009 godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret)
Kontingentet forbliver uændret :
- Voksen : 125,-
- Ungdom (Under 18) : 75,-
- Husstand : 175,-

6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at der i vedtægternes § 6 indføjes et nyt stk 5 med følgende ordlyd:
'Alle medlemmer af foreningen som er over 18 år, kan opstille til personvalg/bestyrelsen m.v. Såfremt opstiller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vedkommende opstille via fuldmagt udstedt til enten formand eller næstformand'

Såfremt ovennævnte forslag bliver vedtaget, ændres det nuværende stk 5 som konsekvens heraf til at være stk 6.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af formand, bestyrelse og revisor
a) Bestyrelse og suppleanter:
Kenneth Worm genvalgt som formand

Bestyrelsesmedlemmer valgt d. 24. April 2010
Benjamin Nielsen – 2 år
Loan vejby Heard Sørensen – 2 år
Hanne Kristensen – 1 år

b) Revisor:
Ole Nielsen er genvalgt som revisor

8. Eventuelt.
Fremvisning af DHF T-shirt. Pris på T-shirt fastsat til 75,-
Fremvisning og uddeling af DHF Visitkort.