Ordinær generalforsamling - 2009

D. 24. april 2009 kl. 10.00 Ballerup.

Tilstede : Kenneth Worm (kwo), Käthe Koch (sabkoch), Merete Simonsen (Junge), Benjamin Nielsen (Benjamin), Anni Olsen (Von Olsen), Anette Frost (AnetteFrost), Anna Rahtgen (AnnaR), Mette Knudsen (Lykke), Pia Østergaard (burrus), Hanne Kristensen (malthesmor), Sandra Kjær og hendes far, Jeanne Nielsen (Jeanne).
Fuldmagt fra Desiree.

1) Dirigent: Merete. Referant: Jeanne.

2) Dagsordenen er godkendt. Mødet er ikke lovligt indkaldt, da regnskab og indkomne forslag ikke blev sendt ud i tide. Alle var dog enige om at gennemføre GF.

3) Vi havde dommerkursus i januar 2008, hvilket har ført til, at vi nu har tre aktive dommere i DHF. Vi har afholdt én udstilling i 2008, én i starten af dette år, og vi afholder én mere i juni måned.
Stambogskontoret startede op d. 1. januar 2008. D.d er der lavet mere end 500 stamtavler siden opstart.
Der er afholdt to hamstertræf i 2008 – ét hos Benjamin med største deltager-fremmøde til dato, og ét i forbindelse med GF 2008 hos Merete i Fredericia.
Der har været afholdt PR-arrangement i foråret hos en dyrehandel på Østerbro. Der var et fint fremmøde af børn, der kom med deres hamstere. Kenneth og Käthe stod for arrangementet. Endnu et PR-arrangement er på trapperne i jylland. Anette Frost vil være til stede hos Japan Photo og fortælle om hamstere.
Merete har rettet henvendelse til Den Blå Avis om at få ændret deres skrivelse om, at hamstere skal være 8 uger ved salg.
I forbindelse med mide-angreb hos et medlems dyr, har vi måttet lave nogle karantæneregler, der gælder både for udstilling og salg/videreformidling af dyr.
Bestyrelsen har besluttet at deltage på en svensk udstilling, for at se, hvordan en sådan foregår. Vi forventer at kunne deltage i efteråret.

4) Der har været et lille underskud i 2008 på 196,17 kr. Dette skyldes dels udgifter i forbindelse med dommer-kursus, dels de store udgifter vi havde i forbindelse med den første udstilling. D.d er der 56 betalende kontingenter. Regnskabet er godkendt.

5) Kontingent fra d.d : ungdom: 75,- kr., voksen: 125,- kr., husstand: 175 kr. Godkendt.

6) Ændring af § 5. Ændres, således at kontingent fastsættes på den årlige GF. Man betaler for et år ad gangen, betalingen følger kalenderåret. Evt. ændringer træder i kraft dagen efter GF´s afholdelse, og gælder således for nye tilmeldte medlemmer efter denne dato. For allerede medlemmer gælder kontingent-stigningen fra næste års betaling. Nye medlemmer, der indmelder sig efter 30/9 betaler fuldt kontingent, men fritages for at betale kontingent det følgende år. Godkendt.
§ 6 stk. 1 ændres, således at følgende tekst slettes : ”Det tilstræbes at mødet holdes centralt i landet”. Dette skyldes et større antal medlemmer på Sjælland end i Jylland. §6 stk. 1 ændres til : generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i april/maj måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 1½ måneds varsel. Annoncering sker på den af bestyrelsen valgte måde (brev eller email). Godkendt.
§ 9 ændres, og kommer til at lyde således: Bestyrelsen er foreningens ledelse. Udvalg, lokalgrupper m.m. følger bestyrelsens beslutninger. Foreningens bestyrelse består af 5 – 7 medlemmer samt 1 – 2 suppleanter. Vi tilstræber at have en så stor bestyrelse som muligt. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand, og i ulige år vælges kasserer og næstformand. Suppleanter og revisor vælges for 1 år. Formand, kasserer og næstformand vælges direkte på GF. Godkendt.

Medlem Sandra Kjær foreslår en overgangs-ordning ifht. at kunne få opdrætternavn Uden først at have været medlem i et år. Hun foreslår, at medlemmer der er indmeldt før d. 15/2 2009 kan søge opdrætternavn uden at have været medlem i et år, mens medlemmer indmeldt efter denne dato er underlagt de nye regler. Forslaget blev nedstemt.
Generalforsamlingen henstiller til, at den nye bestyrelse på deres førstkommende møde drøfter muligheden for en overgangsordning.

7) Valg af bestyrelse:
Kasserer: Jeanne Nielsen
Næstformand: Käthe Koch
Best. medlemmer: Desiree Sejersen, Pia Østergaard
Suppleanter: Anni Olsen, Anette Frost
Revisor: Ole Nielsen

8) Evt.
Anette frost fremviste t-shirt, postkort, stempel og visitkort, hun havde fået lavet hos Vista print. Hun forslår, at DHF kan få lavet noget lignende til PR.

Pia B. Østergaard roser bestyrelsen for deres karantæne-regler.
Anna Rahtgen roser bestyrelsen for et godt arbejde.

Benjamin Nielsen foreslår, at det fremgår tydeligt at indbydelsen, at folk skal tilmelde sig, uanset om de kun ønsker at deltage ved træf eller GF og træf.
Benjamin foreslår ligeledes, at der oprettes et underpunkt på forum, som er på engelsk, da vi har forum-brugere fra udlandet.

Vedr. Sandra´s forslag: Bestyrelsen har efterfølgende afholdt bestyrelses-møde, og besluttet at GF´s henstilling om en overgangs-ordning ikke gennemføres.