Ordinær generalforsamling - 2007

D. 28. april 2007 kl. 11.00 Odsherred.

Tilstede: Pia (Odgaard), Karina (Shannon), Kenneth (kwo), Käthe (sabkoch), Julie (MosterJulie), Anna, Jeanne (Navnene i parentes er dem der bruges på forum).

1. Valg af dirigent og referent: Pia vælges til dirigent, Jeanne til referent.

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt: Dagsorden samt mødeindkaldelse godkendt.

3. Bestyrelsens beretning v/ Pia Odgaard:
Vedr. bestyrelsen: Der har i 2006 været en del frafald i bestyrelsen – flere p.g.a. sygdom.
PR : Flere har ytret ønske om t-shirts og badges med logo.
Vedr. danske betegnelser over mutationer: Der er blevet brugt en del tid på at blive enige om, hvad de forskellige mutationer skal hedde på dansk.
Stambog : Der har ikke været ressourcer til at få det i gang i 2006.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ Anna la Cour: Regnskabet er opgjort og godkendt.
Anna fortalte kort om kasserer-posten.

5. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår at der ikke ændres på kontingentet i år: Godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsens forslag:
Forslag til ændringer i vedtægter:
- §2: ændres til: "Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for hamstere i Danmark - både som kæledyr og avlsdyr. Det vil vi bl.a. gøre ved at afholde arrangementer (f.eks. træf, foredrag og udstillinger), udgivelse af medlemsblad samt formidle viden og råd via vores hjemmeside og forum." Godkendt.
- §7: "Hvad vil vi med foreningen" kommer med som fast punkt. Godkendt.
- §7 stk. 7: Revisorsuppleantposten droppes. Godkendt.
- §9 stk. 1: ændres til:
"Stk 1. Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer samt 1-2 suppleanter. Vi tilstræber altid at have en så stor bestyrelse som muligt. Medlemmer vælges for 2 år af gangen. I lige år vælges formand og i ulige år vælges kasserer. Suppleanter samt revisor vælges for 1 år.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, redaktør samt menige bestyrelsesmedlemmer." Godkendt.
- §13: December rettes til januar. Godkendt.
- § 7b, § 9 stk. 2, § 11, § 15 stk. 3: Ændringer i stavemåden. Godkendt.

7. Valg af
a) bestyrelse
Kasserer Anna la Cour (modtager ikke genvalg) Jeanne Nielsen vælges som ny kasserer.
Bestyrelsesmedlem Kenneth Worm (modtager genvalg) Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Käthe Koch (modtager genvalg) Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Anneli Jensen (modtager ikke genvalg) Stine Fuglevig vælges i stedet.
b) suppleanter
Vi har pt. ingen suppleanter, derfor skal der vælges to nye. Anneli Jensen og Julie Wandall vælges.
c) revisor
Rasmus Strange Petersen (modtager ikke genvalg) Ole Nielsen vælges som ny revisor.
8. Eventuelt
Hvad vil vi med foreningen?
Der var enighed om, at det er en god idé at uddanne vores egne dommere, så vi kan komme i gang med at afholde udstillinger.

Aktivitetsplan
Forslag om træf med en mini-udstilling.
Dette tages op på et kommende møde i den nye bestyrelse.

Hvad gør vi for at gøre foreningen mere interessant for dem, der kun har en enkelt hamster – eller ikke er interesseret i hamster-opdræt?
Forslag: fremstille nogle farverige hæfter. Dele brochurer ud, der kan ligge hos dyrlæger, dyrehandlere o.s.v. Afholde træf hvor ikke- medlemmer også kan deltage. Arrangere udstillinger.

Hamstertræf - hvor mange skal vi afholde årligt?
Vi blev enige om, at det er en god idé at afholde træf hver tredje måned – hver anden gang i jylland, og hver anden gang på sjælland.