Ordinær generalforsamling - 2006

D. 20. maj 2006 kl. 13.00. Odense.

Tilstede: Sille (Nuggie), Käthe (sabkoch), Kenneth (kwo), Jane, Pia, Anna, Karina (Shannon), Lina, Heidi (Bamsemor), Anneli (AJ)

1. Valg af dirigent og referent: Pia vælges til dirigent, AJ til referent.

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt: Dagsorden samt mødeindkaldelse godkendt.

3. Bestyrelsens beretning v/ Pia Odgaard:
Siden foreningens start for lidt over et år siden, har der været masser at tage fat på. Den daværende bestyrelse startede med at fordele posterne imellem sig, og der blev helt fra starten arbejdet på at få et medlemsblad op at køre. Det var dengang Mia, der stod for det, men hun nåede kun at lave det første blad inden hun gik ud af bestyrelsen. Derefter har Anna og jeg stået for bladet på skift. Kenneth gik som suppleant ind og overtog Mias plads i bestyrelsen, og da Othman ret hurtigt efter meldte sig ud af bestyrelsen, havde vi ingen der kunne tage over, og bestyrelsen har derfor kørt med 6 mand resten af tiden. Ca. siden nytår har vi i princippet kun været 5 i bestyrelsen pga. at Manuela har været syg.

Allerede på den stiftende generalforsamling blev der lavet et PR-udvalg bestående af Manuela, Anna og jeg. Vi startede med at lave infofolderen om foreningen, og derefter har vi lavet pasningsvejledninger for guldhamstere og dværghamstere.

Vi stod også ret hurtigt overfor noget af en udfodring da papova virusset kom til landet. Pga. sygdommens farlighed valgte vi at følge svenskerne i at anbefale en karantæne indtil 1/1 2006. Der har dog ikke været mange udenfor foreningen der har overholdt dette, og det har været svært at få info ud til dyrehandlere og andre opdrættere/handlende, og de fleste af dem har også været ret ligeglade.

Der er blevet arbejdet på at få et stamtavleregister op, men pga. frafald i bestyrelsen er det desværre gået helt i stå igen. Det er noget den nye bestyrelse skal arbejde videre på.

Medlemstallet er steget stille og roligt i løbet af året, så vi nu er oppe på ca. 30 medlemmer.

Der har været en smule snak om på forummet at tage kontakt til USA og evt. udveksle nogle dyr. Det er muligvis noget bestyrelsen vil arbejde videre med, hvis der er interesse for dette.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ Anna la Cour: Regnskab er godkendt. Der er pt. ca. 30 medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår at der ikke ændres på kontingentet i år: Godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsens forslag:
Forslag til ændringer i vedtægter:
- §4 stk. 3: tilføjes: ",men man kan ikke få registreret flere hamstere." Godkendt
- §5 tilføjes: "Betalingen følger kalenderåret. Ved indmeldelse efter 1/7 betales halvt kontingent." Godkendt
- §6 stk. 1: slettes "på Fyn" (Vi kan evt. skrive at det tilstræbes at mødet holdes centralt i landet). Godkendt, vi skriver, at det tilstræbes at holde mødet centralt.
Evt. skal vi have tilføjet noget med at brevstemme og give fuldmagt til andre i §6.
Følgende tekst indsættes: Der er mulighed for at brevstemme ved at sende sine stemmer i en lukket kuvert med eget medlemsnummer til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Der er mulighed for at stemme ved fuldmagt ved at give et andet medlem et brev hvorpå der skal påføres dato, navn, medlemsnummer og underskrift.
- §7: Der er 2 "punkt 5". Punkterne rettes så de passer.
- § 9 stk. 1: ændres: "i ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer" og "suppleanter samt revisor vælges for 1 år" (vi ønsker to suppleanter, så der er flere at tage af, hvis nogen går ud af bestyrelsen). Ændring godkendt, ønske om to suppleanter godkendt.
- Nyt stykke tilføjes § 9: "Stk. 6: For at blive valgt til bestyrelsen skal man være fyldt 18 år, og det er nødvendigt at have internetadgang, da møderne foregår på nettet." Godkendt
Tilføjelse til § 11. Regnskab
- Stk. 3: Tegning af foreningen
Kassereren er ansvarlig for at klubbens regnskaber føres omhyggeligt, specificeret og med nøje kontrol med klubbens aktiver og passiver. Den kontante beholdning må på intet tidspunkt overstige 500,00 kroner. Klubbens midler skal indsættes på foreningens bankkonto. Foreningen tegnes økonomisk af kassereren alene. Godkendt

7. Valg af
a) bestyrelse
Formand Pia Odgaard (modtager genvalg) Genvalgt
Bestyrelsesmedlem Jane Lønskov (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Othman Amin (modtager ikke genvalg)
b) suppleanter
Kenneth Worm er indtrådt i bestyrelsen, så derfor skal der vælges to nye suppleanter
c) revisor
Rasmus Strange Petersen (modtager genvalg) Genvalgt
d) revisorsuppleant der er ingen på posten lige nu Sille er valgt til posten

Ved afstemning vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter. Den nye bestyrelse ser herefter ud som følger:

Formand: Pia
Næstformand:
Kasserer: Anna
Referent: Anneli
Webmaster: Kenneth
Bestyrelsesmedlem: Heidi
Bestyrelsesmedlem: Karina
Suppleant: Lina
Suppleant: Käthe
Revisor: Rasmus (Anna's bror)
Revisorsuppleant: Sille
8. Eventuelt
Pia og Anna ønsker en diskussion omkring bladet. Skal der ofres noget på at lave et trykt blad eller er medlemmerne tilfredse som det er. Käthe: Hellere bruge penge på PR end blad. Lina: Der kan være forskel på kontingent om man ønsker online eller papir blad. Vi beholder bladet som det er.
Desuden ønskes en diskussion omkring hjemmeside/forum og hamstertræf. Flytning af server er næsten okay. Kenneth mangler hjælp fra Preben til resten. Vi holder hamster-træf hos Anneli lørdag d. 26. august 2006 kl. 13.00

Herefter nedsatte bestyrelsen følgende udvalg til det videre arbejde:

Stamtavleudvalg: Lina og Karina
Udstillingsudvalg: Heidi, Lina og Karina
PR-udvalg: Pia, Heidi og Käthe